Zásahy v roce 2009

Po příjezdu na místo zásahu,jednotka vytvořila dopravní vedení 3 B+rozdělovač a útočné vedení 1 C.2 členové jednotky,byly vyzbrojeni DP. Po vypnutí el. proudu,bylo zahájeno hašení požáru a jeho lokalizace. Po likvidaci požáru, bylo provedeno odvětrání objektu a kontrola půdních prostor a ostatních místností. Poté se jednotka vrací na základnu.
Další fotky 
Jednotka byla vyslána na zamrzlou komunikaci v obci Dolní Smržov. Na místě zásahu zjištěno, že zamrznul potok v obci a při tání se voda dostává na komunikaci. Proti zatečení vody do sklepa přilehlého RD byla vykopána strouha. Byl kontaktován zástupce technických služeb Letovice a zítra bude provedeno opatření k odstranění ledu. Poté se jednotka vrátila na základnu.
 
Při cestě k zásahu byla jednotka informována KOPIS, že se jedná o planý poplach a jednotka se vrátila na základnu.
 
Po příjezdu na místo,je průzkumem zjištěno,že se jedná o poruchu na izolátoru.Jednotka čeká na pracovníky E-onu.Po příjezdu jednotky HZS je naše jednotka odeslána zpět na základnu.
Další fotky 
Jednotka vyjela do obce Skrchov na čerpání vody ve sklepě v domě číslo 32. Po příjezdu zjištěn zatopený sklep do výšky 60 cm. Jednotka provedla odčerpání pomocí plovoucího čerpadla. Poté se vrátila na základnu.
 
Jednotka provedla lokalizaci požáru 1 C proudem,dále se čekalo na příjezd pohotovosti E.O.N. a vypnutí vedení.Po vypnutí se provedla likvidace požáru,jednotka se vrací na základnu.
Další fotky 
Jednotka po příjezdu na místo události provedla přestřižení dvou visacích zámků na branách za asistence Policie ČR Letovice. Zjištěno, že se jedná o požár uskladněných pražců. Natažen vysokotlaký proud, osvícení místa zásahu. Provedena lokalizace a likvidace požáru. Po příjezdu PS Kunštát je jednotka odeslána na základnu.
Další fotky 
Jednotka byla vyslána na požár OA na ulici J. Haška v Letovicích. Po příjezdu na místo,zjištěn požár v motorovém prostoru, nasazen vysokotlaký proud na likalizaci. Po provedené likvidaci se jednotka vrátila na základnu. Před příjezdem jednotky byl použit práškový hasící přístroj - občany - z kotelny panelového domu čp:6.
Další fotky 
Jednotka byla vyslána na požár garáže na ulici Boční. Po příjezdu na místo, proveden průzkum, vytvořeno dopravní vedení 1B, rozdělovač a dva proudy C. Provedeno násilné vniknutí do kůlny u garáže (odstraněn visací zámek). Provedena lokalizace. Postupná vynášení a dohašování dřeva z kůlny. K dohašování použito tuhé smáčedlo Pyrocom(1kus). Provedena likvidace. Jednotka se vrátila na základnu.
Další fotky 
Při příjezdu na místo DN dvou OA. Jedno spz.PK 65484 (PL). Druhé bylo v době příjezdu odtaženo odtahovou službou a spz nebyla zjištěna. Byl použit sorbent k zasypání uniklých kapalin a provedeno odpojení baterie. Vozidlo bylo odtaženo na kraj silnice.
 
Jednotka vyjela na ucpanou kanalizaci na ulici Na Kopečku v Letovicích. Provedeno odčerpání vody kalovým čerpadlem a pročištění proudem C z CAS 24. Poté se jednotka vrátila na základnu.
 
Průzkum:zatopená část komunikace před domem. Nasazeno plovoucí čerpadlo, voda odčerpána. Návrat na základnu.
 
Po příjezdu na místo a provedeném průzkumu bylo zjištěno, že se jedná o spadlý strom na komunikaci. Strom byl z části již uklizen, jednotka provedla úklid zbytku stromu a celkový úklid vozovky společně s PS Boskovice, poté se vrátila na základnu.
 
Průzkumem zjištěn spadlý strom přes vozovku. Strom odstraněn pomocí motorové pily. Jednotka odvolána k další události.
 
Průzkumem zjištěn elektrický oblouk mezi izolátorem a vodičem na trafostanici. Na místo se dostavil pracovník EON. Provedeno vypnutí proudu. Poté se jednotka vrátila na základnu.
 
Průzkum: zatopená kotelna o rozměrech 4x4m, nasazeno kalové čerpadlo, voda odčerpána. Přejezd k další události.
 
Jednotka byla informována místostarostou obce panem Stejskalem o neprůjezdnosti ulice Jiráskova v Letovicích. Událost nahlášena na KOPIS Brno. Po příjezdu na místo proveden průzkum. Ulice pokryta vrstvou bahna a větví po odpoledním dešti. Provedeno odklizení větví pomocí motorové pily a očištění komunikace pomocí vysokotlakého proudu z CAS 24 T 815. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.
 
Průzkumem zjištěn zatopený sklep pod restaurací. Nasazeno kalové čerpadlo. Po skončení se jednotka vrátila na základnu.
Další fotky 
Jednotka prováděla odčerpání vody ze zatopených RD za pomocí plovoucích čerpadel, dále pak prováděla odstraňování naplavenin a stavěla provizorní hráze po ukončení zásahu se vrátila na základnu.
Další fotky 
Průzkumem zjištěno,že se jedná o rozlitý potok, před mostem se hromadí odplavené pražce. Jednotka provedla pomocí trhacích háků jejich odstranění, čímž došlo ke snížení hladiny potoka. Poté se jednotka vrátila na základnu.
 
Po příjezdu na místo zásahu jednotka prováděla uvolňování kanalizačních vpustí na ulici Pražská. Po opadnutí vody bylo pomocí plovoucích čerpadel provedeno odčerpání vody ze vzniklé laguny okolo domu Pražská č.p.70. Po celou dobu zásahu probíhala kontrola a čištění zanešených stavidel na řece Svitavě u nádraží.
Další fotky 
Likvidace následků přívalového deště: ul. Pražská - odstranění nánosů bahna - nasazeny 4C proudy, ul. Pražská- autodílna - odstranění nánosů bahna z nádvoří -nasazeny 4C proudy, vyčištění naplavenin pod mostem u Letovických strojíren, čerpání vody -Skrchov č.32, odstranění padlého stromu z potoka obec Slatinka
 
Jednotka pžádána VZ o dovoz a zapůjčení přejezdových můstků k událsti ve Skrchově. Po příjezdu na místo jednotka pomáhala s rozmístěním přejezdových můstků, poté se vrátila na základnu.
Další fotky 
Průzkum: ucpaná propusť naplaveninami, provedeno odstranění pomocí ženijního nářadí a 1C proudem, návrat na základnu.
 
Jednotka provedla společně s jednotkou PS Boskovice záchranu zvířete spadlého ve výkopu u RD. Poté se vrátila na základnu.
Další fotky 
Průzkum: velké hnízdo vos na půdě RD, provedena likvidace pomocí přípravku Ultimate super a vysavače, návrat na základnu.
Další fotky 
Průzkum: ucpaná propust potoka, propust vyčištěna pomocí C proudu a ženijního nářadí, návrat na základnu.
 
Průzkumem zjištěno hnízdo sršní v podkrovní části domu. Použit Ultimate Super na zničení. Hnízdo bylo odstraněno a zničeno. Poté se jednotka vrátila na základnu.
 
Průzkumen zjištěny čtyři vosí hnízda v podkroví chaty. Použit Ultimate Super na zničení. Po provedené likvidaci se jednotka vrátila na základnu.
 
Po příjezdu na místo zásahu průzkumem zjištěna dvě hnízda vos pod podbitím střechy. Jednotka provedla odstranění desky pod střechou. Poté provedena likvidace vos pomocí Ultimate Super. Po skončení se jednotka vrátila na základnu.
 
Jednotka vyjela na likvidaci nebezpečného hmyzu na ulici Čapkova Letovice. Provedeným průzkumem zjištěno sršní hnízdo v dutině stropu. Část podbití rozebráno a hnízdo zlikvidováno pomocí vysavače Husqvarna. Zbytek postříkán Ultimate Super. Provedna oprava podbití do původního stavu. Poté se jednotka vrátila na základnu.
 
Jednotka vyslána na sršní hnízdo na ulici Jiráskova Letovice. Provedeným průzkumem zjištěno hnízdo v zahradní chatce v podkroví. Hnízdo zlikvidováno pomocí vysavače Husqvarna. Zbytky postříkány Ultimate Super. Poté se jednotka vrátila na základnu.
Další fotky 
Jednotka vyjela na likvidaci sršního hnízda na ulici Nová Letovice. Zjištěno hnízdo v podkroví RD. Provedeno rozebrání části podbití a likvidace hnízda pomocí vysavače Husqvarna. Místo ještě postříkáno Ultimate Super. Provedena oprava podbití. Poté se jednotka vrátila na základnu.
Další fotky 
Při požární asistenci na tankové bitvě došlo k letecké dopravní nehodě. Zjištěn pád letadla, pilot vyproštěn ZZS , během našeho příjezdu. Jednotka provedla zajištění nehody, jímání vytékajícího benzínu. Poté se jednotka vrátila k požární asistenci - rozdělena na dvě skupiny - druhá skupina prováděla dohled nad zmiňovanou nehodou.
Další fotky 
Jednotka vyjela na likvidaci sršní na ulici V zahradách Letovice. Průzkumem zjištěno sršní hnízdo ve zdi přístavby. Hnízdo postříkáno Ultimate Super a vyhrabáno ze zdi. Poté se jednotka vrátila na základnu.
 
Jednotka vyjela na záchranu tonoucí osoby na přehradní nádrž Křetínka. Po příjezdu zjištěno, že se jedná o prověřovací cvičení (téma - záchrana tonoucí osoby a hašení požáru z lodě). Osádka CAS 24 vybavená plovacími vestami se vydala na raftu Colorado na záchranu tonoucího. Osádka DA naložila do laminátové lodě plovoucí čerpadlo, hadice a proudnici a vyrazila k požáru na protilehlém břehu přehrady. Družstvo na raftu dorazilo k tonoucí osobě a provedla záchranu osoby vytažením do člunu. K hašení požáru, který byl imitován dýmovnicí, bylo nasazeno plovoucí čerpadlo a jeden C proud. Po uhašení se obě družstva vrátila k vozidlům. Poté se jednotka vrátila na základnu. Během zásahu nebylo možné podávat informace KOPIS z důvodu špatného spojení vysílačkou.
Další fotky 
Po příjezdu na místo jsme byli seznámeni oznamovatelem o situaci s kočkou na stromě. Kočka byla na stromě už od včerejšího dne a měla zaseklou tlapku mezi větvemi. Po průzkumu jsme se rozhodli o snesení kočky ze stromu za pomoci 4 dílů nastavovacího žebříku, dále záchraného lana, opasku, rybářského podběráku a sportovní sítě. Po zdolání cca 15 m borovice byla kočka zachycena do podběráku a vzhledem k hustotě koruny stromu a divokosti kočky musela být tato shozena i v podběráku do sportovní sítě, která byla napnuta za pomocí 4 členů asi 1,5 m nad zemí. Kočka byla předána v pořádku majiteli a po úklidu výzbroje a výstroje jsme odjeli na základnu.
Další fotky 
Po příjezdu na místo a provedeném průzkumu, byl zjištěn výskyt vos v podkrovním pokoji kam se dostávaly z prostoru mezi stropem a střechou. K jejich likvidaci byl použitý chemický přípravek, který byl pomocí rozprašovače nastříkán do prostoru jejich výskytu. Po jejich zlikvidování se jednotka vrátila na základnu.
Další fotky 
Jednalo se o taktické cvičení. Jednotka utvořila čerpací stanoviště PS 12, které doplňovalo všechny zasahující cisterny. 3 členové se vystrojili dýchací technikou a prováděli hašení uvnitř budovy. Poté pomocí přetlakového ventilátoru provedli odvětrání budovy. Návrat na základnu.
Další fotky 
Jednotka vyjela na žádost obce na úklid vozovky na ulici V zahradách. Po příjezdu na místo zjištěna znečištěná vozovka od bahna. Provedeno omytí vozovky od bahna. Návrat na základnu.
 
Jednalo se o požár elektromotoru u vířivé vany. Jednotka ponechána v záloze.
Další fotky 
Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o požár vozidla v motorovém prostoru. Jednotka použila vysokotlaký proud na ochlazení. Dále provedla odpojení autobaterie. Poté se vrátila na základnu.
Další fotky 
Jednotka vyjela na taktické cvičení požáru v Letovických strojírnách. Zjištěn požár v dílně. Za použití DT provádí průzkum a zajištění místa požáru. Zbytek jednotky připravuje na pokyn VJ dopravní vedení 1B, rozdělovač směr dílna. Dva příslušníci JSDH Letovice za použití DT vytváří první útočný proud 1C od rozdělovače cíl požár v dílně. Provádíme průzkum II. NP v DT bojem. Provedena evakuaci TL v DP. Cvičení ukončeno, jednotka se vrací na základnu.
Další fotky 
2011, Martin Dokoupil